Wstęp

My App Michał Machniak NIP 6392006399, REGON 243585044 (dalej My App), wydawca aplikacji Moja Gazetka, szanuje prawo swoich Użytkowników do prywatności. W związku z tym nie pobiera żadnych danych poufnych lub osobowych swoich użytkowników. Dba o wszelkie dane swoich użytkowników i dokłada wszelkich starań, by owe dane przechowywane i przetwarzane były w sposób bezpieczny i spójny. Zbierane dane pomagają My App w rozwiązywania problemów technicznych, a także w dostosowywaniu aplikacji do oczekiwań Użytkowników.

Aplikacja Moja Gazetka w swojej podstawowej funkcjonalności nie pobiera, ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego charakteru, tj. dane statystyczne, demograficzne oraz dotyczące użytkowania samej aplikacji Moja Gazetka.

Poprzez korzystanie z aplikacji Moja Gazetka, Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Użytkownika z aplikacji Moja Gazetka automatycznie zbierane są dane demograficzne, statystyczne oraz odnoszące się do sposobu użytkowania aplikacji. Dane te używane są m.in. w celach statystycznych i informacyjnych. Służą m.in. do poprawy funkcjonowania aplikacji, dostosowywania aplikacji do oczekiwań użytkowników lub sporządzenia danych statystycznych i rozliczeniowych. Dane te mają charakter anonimowy, nie są danymi osobowymi – nie umożliwiają identyfikacji osoby Użytkownika.

My App w aplikacji Moja Gazetka korzysta z systemów monitorowania błędów. W związku z tym (w razie wystąpienia błędu), My App może automatycznie zbierać informacje dotyczące błędu aplikacji. Zbierane mogą być również informacje przydatne w diagnozowaniu danego problemu, tj. stan urządzenia użytkownika (w momencie wystąpienia błędu), dane identyfikacyjne urządzenia użytkownika, lokalizacja użytkownika (w momencie wystąpienia błędu). Dane te również nie mają charakteru danych osobowych.

Pozostałe dane i Dane Osobowe

Aplikacja Moja Gazetka zapewnia możliwość przechowywania kart lojalnościowych w ramach aplikacji. Wspomniana funkcjonalność, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwo danych dotyczących kart, wymaga uwierzytelnienia użytkowników. W tym celu aplikacja korzysta z systemu Firebase Authentication. W celu sprawnego dodawania kart lojalnościowych, aplikacja umożliwia funkcjonalność skanowania kodu znajdującego się na karcie. Do skorzystania z tej funkcjonalności, potrzebne może być wyrażenie przez użytkownika zgody na użycie kamery (aparatu) przez aplikację. Wyrażenie zgody nie jest konieczne, a jej brak powoduje konieczność wpisania kodu w sposób manualny.

W toku powiązania danych karty lojalnościowej z Użytkownikiem aplikacji w sposób automatyczny zbierany jest adres e-mail Użytkownika, wraz ze zgodą na przetwarzanie, przy dodawaniu pierwszej karty lojalnościowej.
W tym przypadku:

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) jest My App Michał Machniak z siedzibą w Raciborzu przy ul. Franciszka Siwonia 28/5, 47-400, NIP: 639-200-63-99, REGON: 243585044 (dalej również jako „ADO”).

ADO przetwarza dane wskazane w aplikacji Moja Gazetka w sekcji karty lojalnościowe, tj.: adres e-mail.

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • Obsługi kart lojalnościowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)
  • Przesłania informacji handlowej w zakresie działania aplikacji i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda)

Kod Cluify

W Aplikacji zainstalowany jest kod Cluify SDK. Kod SDK w sposób anonimowy zbiera dane użytkownika o rodzaju użytkowanego urządzenia (telefonu), lokalizacji telefonu w określonym czasie.

Posiadaczem i administratorem danych zbieranych przez kod Cluify SDK jest Datarino sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000466917, NIP 8943047054, REGON 022170104, kapitał zakładowy 315.800,00 zł,

W żadnym przypadku kod Cluify SDK nie zbiera danych umożliwiających identyfikację użytkownika takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy itp.

Kod Cluify SDK pobiera ponadto numer Google Advertising ID. Numer Google Advertising ID nie daje możliwości ustalenia personaliów użytkownika i może być w dowolnej chwili zmieniany przez użytkownika urządzenia. Możliwe jest także zablokowanie numeru Google Advertising ID przez użytkownika.

Dane będą wykorzystywane przez administratora w celach badawczych i statystycznych. Dane będą pobierane przez administratora bieżąco i przetwarzane na serwerach administratora z zachowaniem zasad ochrony przewidzianych dla danych osobowych. Podmiotom trzecim będą udostępniane jedynie zbiorcze dane o charakterze statystycznym. Datarino nie będzie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby prowadzić do naruszenia anonimowego charakteru zbieranych danych.

Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

My App oświadcza, że zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

My App zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanej nowej Polityki prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i Danych Osobowych Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem mojagazetka@mojagazetka.com, lub pisemnie na adres działalności.